พร้อมก้าวข้ามอุปสรรค
ด้วยภูมิต้านทานร่างกายที่แข็งแรง
มารู้จักวิธีสร้างภูมิต้านทานที่เหนือชั้นด้วย Synbiotic
โภชนาการที่ดีของลูก
คือหน้าที่สำคัญของพ่อแม่
nutrition-dna
แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต
การเลี้ยงดู (Nurturing)
ดูรายละเอียด
ทุกก้าวสู่ความสำเร็จและความสุขในอนาคตของลูก เป็นผลจากการเอาใจใส่เลี้ยงดู บ่มเพาะให้ลูกน้อยเติบโต ได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน
Executive Functions
ดูรายละเอียด
การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆให้กับเด็ก
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
ดูรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วย ความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ ด้วยตนเอง
"เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต"