Scroll Down

สติปัญญาและภูมิต้านทานอุปสรรค

คือ พื้นฐานสู่ความสำเร็จในอนาคต ด้วย 3 ประสาน

‘กำหนดความสำเร็จในอนาคตของลูก’
ด้วยวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันนอกเหนือจากร่างกายและจิตใจที่ดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะเป็นพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้นั้นประกอบด้วย 3 ประสานสำคัญคือ Family Attachment + การกล้าคิดกล้าทำ + การก้าวข้ามอุปสรรค โดยต้องเริ่มสร้างตั้งแต่เด็กเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับลูกโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี
แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต
Executive Functions
ดูรายละเอียด
การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆให้กับเด็ก
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
ดูรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง
"เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต"