Scroll Down

สร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่น

คุณพ่อ คุณแม่ต้องสร้างลูกน้อยที่มีจิตใจและอารมณ์ (Mind) ที่ดี
ด้วยการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ดี ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง การฝึกฝนให้ลูกมีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติได้ มีสุขง่าย หากมีทุกข์ก็สามารถคลายทุกข์ให้ตัวเองได้
Family Attachment หรือสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีความรู้สึกที่มั่นคงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทักษะสมอง EF และใช้แนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ Positive Parenting ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างได้ด้วยการที่ทุกคนในครอบครัวต้องอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีน้ำใจ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันสม่ำเสมอ เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน หากมีปัญหาควรปรึกษาหารือ และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี พูดคุย และสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์
สายสัมพันธ์ตามวัยของลูก
การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกในแต่ละช่วงวัยที่ทำให้เหมาะสมกับวัย
คุณพ่อ คุณแม่ต้องสร้างลูกน้อยที่มีจิตใจและอารมณ์ (Mind) ที่ดี
เด็กวัย 0-1 ปี สร้างความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็นสายสัมพันธ์แรก ที่จะผูกพันพ่อแม่และลูกไว้ด้วยกันด้วยความรัก ตอบสนองและดูแลขั้นพื้นฐาน ตามวัยให้ลูกกินอิ่มนอนหลับ และสร้างให้ลูกมีความไว้วางใจต่อโลก หมั่นอุ้มและให้นมลูกด้วยตัวเอง ใช้เวลาอยู่กับ ลูกให้มากที่สุด จัดสิ่งแวดล้อมให้ลูกรู้สึกปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านอื่นของลูกในขั้นต่อไป
เด็กวัย 0-1 ปี สร้างความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็นสายสัมพันธ์แรก ที่จะผูกพันพ่อแม่และลูกไว้ด้วยกันด้วยความรัก ตอบสนองและดูแลขั้นพื้นฐานตามวัยให้ลูกกินอิ่มนอนหลับ และสร้างให้ลูกมีความไว้วางใจต่อโลก หมั่นอุ้มและให้นมลูกด้วยตัวเอง ใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุด จัดสิ่งแวดล้อมให้ลูกรู้สึกปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านอื่นของลูกในขั้นต่อไป
สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคตั้งแต่วันนี้
เพื่อให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต
สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต
แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต
Executive Functions
ดูรายละเอียด
การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆให้กับเด็ก
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
ดูรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง
"เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต"