Scroll Down

Executive Functions (EF)

ทักษะสมอง EF เพื่อชีวิตที่สำเร็จ
ทักษะสมอง EF ที่สำคัญ มีทั้งหมด 9 ด้าน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มทักษะพื้นฐาน / กลุ่มทักษะกำกับตนเอง / กลุ่มทักษะปฎิบัติ
คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น
EF สร้างได้ (เด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะ EF)
แต่เกิดมาพร้อมศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ ให้งอกงามขึ้นมาภายในความคิดและจิตใจได้ โดยผ่านการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆ ให้กับเด็กเพราะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ทักษะ EF ทำงานกำลังมีการพัฒนาเจริญเติบโตมากที่สุด
แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต
โภชนาการ (Nutrition)
ดูรายละเอียด
ช่วงแรกของชีวิต เป็นโอกาสทองที่ลูกจะมีพัฒนาการ ด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกในระยะยาว
การเลี้ยงดู (Nurturing)
ดูรายละเอียด
ทุกก้าวสู่ความสำเร็จและความสุขในอนาคตของลูก เป็นผลจากการเอาใจใส่เลี้ยงดู บ่มเพาะให้ลูกน้อยเติบโต ได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
ดูรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วย ความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ ด้วยตนเอง
"เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต"