Scroll Down
ก้าวข้ามอุปสรรค
คุณพ่อ คุณแม่ต้องสร้างลูกน้อยที่มีจิตใจและอารมณ์ (Mind) ที่ดี
ด้วยการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ดี ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง การฝึกฝนให้ลูกมีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติได้ มีสุขง่าย หากมีทุกข์ก็สามารถคลายทุกข์ให้ตัวเองได้
อุปสรรคสกัดกั้นเส้นทางสู่ความสำเร็จของลูก
ในเส้นทางสู่ความสำเร็จของลูก มีหลากหลายอุปสรรคที่สกัดกั้นลูกไว้ นั่นคืออุปสรรคจากพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่และอุปสรรคจากพฤติกรรมของเด็ก
อุปสรรคจากพฤติกรรมของพ่อแม่
ไม่เข้าใจพัฒนาการเด็ก
การที่พ่อแม่คาดหวังมากเกินไป หรือยัดเยียด ให้ลูกทำตามความคาดหวังของตนเอง และไม่เหมาะกับพัฒนาการ ทำให้ลูกไม่อยากเรียนรู้และไม่ชอบที่จะเรียนรู้
ปกป้องลูกมากเกินไป
เป็นการปิดโอกาสการเรียนรู้ที่สำคัญๆ ของเด็ก พ่อแม่ควรต้องปล่อยวางความห่วงใยลงบ้าง เพื่อให้ลูกมีโอกาสได้ทำสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเอง
ตามใจจักรพรรดิน้อย
การตามใจลูกทุกอย่างทำให้เด็กขาดโอกาส ในการคิด และลงมือทำด้วยตนเอง ส่งผลให้ขาดความคิดในด้านเหตุและผล ขาดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ เพราะมีคนทำให้หมดแล้ว และที่สำคัญยังขาดความยับยั้งชั่งใจ เพราะถูกตามใจทุกอย่างจนเกิดความเคยชิน
อุปสรรคจากพฤติกรรมของเด็ก
เอาแต่ใจ
ลูกมักใช้สมองส่วนอารมณ์เป็นใหญ่ หากไม่ได้รับการฝึกฝนให้รู้จักการรอคอย ไม่เคยถูกสอนว่าลูกไม่สามารถได้ทุกสิ่งตามใจตนเองได้ ลูกก็จะกลายเป็นคนเอาแต่ใจ ขาดทักษะทางอารมณ์ และทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ขาดวินัย
อาจเพราะไม่เคยถูกฝึกฝน ไม่เคยถูกสอนให้พยายามทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จด้วยตนเองอย่างมีวินัย ทำให้ขาดความมุ่งมั่น ขาดทักษะในการควบคุมตัวเอง
Transition Period
ขั้นตอนของพัฒนาการที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่วัยต่างๆของลูก พ่อแม่ควรเข้าใจธรรมชาติของช่วงเปลี่ยนผ่าน แล้วคอยช่วยให้ลูกก้าวข้ามผ่านช่วงวัยนี้ไปให้ได้
สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต
แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต
Executive Functions
ดูรายละเอียด
การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆให้กับเด็ก
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
ดูรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วย ความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ ด้วยตนเอง
"เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต"